grafa_slider-min

Solutions
for Life

Solutions
for Life

Solutions
for Life

Statut Fundacji „LIFE NATURE”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „LIFE NATURE”, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Elżbietę Pietrzak- Zacharjasz oraz Janusza Piotrowskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Żwirki 19, 90-539 Łódź przed emerytowanym notariuszem Małgorzatą Z. Król zastępującą notariusza Piotra Króla, za numerem repertorium A 2963/2020 z dnia 25.05.2020 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 3

Fundacja realizuje zadania użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), prowadząc działalność prozdrowotną, kulturalną oraz edukacyjną, dla której działalności te są celem statutowym i której dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 4

1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 6

Fundacja używa pieczęci o treści: Fundacja „Life Nature” z danymi adresowymi i numerem NIP/REGON oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku – Fundacja „Life Nature” i z danymi adresowymi i logo fundacji w środku.

§ 7

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 9

Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
2. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
3. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka.
4. Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji.
5. Kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii – nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa.
6. Wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przemysłem.
7. Pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej,
8. Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
9. Wspieranie badań naukowych.
10. Prowadzenie działalności wspierającej ochronę zdrowia,
11. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
12. Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności życiowej oraz niezależności ekonomicznej, profilaktyki zdrowia, rozwoju osobistego.
13. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie problemów osób niepełnosprawnych, w tym uwrażliwienie społeczne na potrzeby osób niepełnosprawnych.
14. Integracja osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.
2. Organizowanie i finansowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji, seminariów naukowych, targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań w zakresie ochrony, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej, promocji kultury i wspierania edukacji.
3. Organizowanie i finansowanie różnorodnych form terapii dla dzieci i młodzieży, angażującej ich w działalność artystyczną, sportową, prezentowania oraz nagłaśniania ich osiągnięć, zwłaszcza poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną,
4. Współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkim placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.
5. Prowadzenie działalności badawczej,
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą w zakresie wymienionym celach działania Fundacji,
7. Gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy.
8. Propagowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia osobistego, społecznego i zawodowego, min. poprzez promocję na stronie internetowej Fundacji oraz portalach społecznościowych.
9. Organizowanie oraz udział w imprezach, koncertach, występach, wystawach, warsztatach, seminariach, treningach, zlotach i innych spotkaniach publicznych na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych i promujących integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
10. Prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

§ 11

Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów,
b) zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
c) majątku fundacji,
d) instrumentów finansowych, w tym odsetek od lokat, dochodów pochodzących z majątku ruchomego i nieruchomego, innych dostępnych na rynku kapitałowym,
e) Innych źródeł.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonując na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 5.000,00 USD (pięć tysięcy dolarów USA), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażają takie życzenie.
2. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 17

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Z wyjątkiem uregulowań w §18 ust. 4, §20 ust. 10, §21 ust. 5, §26 ust. 3 i §27 ust. 3 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, a w razie równej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego obrad.

Rada Fundacji
§ 18

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 1 do 6 członków powołanych na okres pięcioletniej kadencji.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W przypadku Rady Fundacji składającej się z dwóch lub więcej Członków i w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.

§ 19

Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Zatwierdzanie programów działania Fundacji;
2. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy;
3. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu.
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
5. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
8. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
9. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
10. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub członek Rady Fundacji przez niego wskazany.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
8. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9. Udział osób wymienionych w ust. 8 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.
10. Decyzje w kwestii zmiany Statutu, w tym także celów Fundacji, podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
11. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokół.

Zarząd Fundacji
§ 21

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania przez Radę Fundacji,
e) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
f) choroby, ułomności lub utarty sił, powodującą trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
g) nie pełnienia obowiązków przez członka przez okres dłuższy niż rok.
h) nienależytego wypełniania funkcji członka.
i) istotnego naruszenia postanowień statutu.
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami zarządu kieruje Prezes.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji,
i) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
j) Podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji.
4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd może ustanowić swoich pełnomocników.

§ 24

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu, także w sporach z nimi reprezentuje Fundację Rada Fundacji.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
4. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 25

1. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja Fundacji jest jednoosobowa.
2. Jeżeli Zarząd nie jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników
oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięć-dziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 26

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie może także nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, podjętą na wniosek Zarządu.

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których cele odpowiadają celom Fundacji.

§ 28

Fundacja składa ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Zostań Ambasadorem
Life Nature

Idee promowania zdrowego stylu życia są Ci bliskie? Jesteś w to zaangażowany społecznie: prowadzisz blog, ożywione relacje na FB, Instagramie, YT;
jesteś influenserem.
Razem możemy więcej! Napisz do nas!

Kontakt

Zapisz się do Newslettera

Wyślij mi swój biuletyn (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie).

Wyślij mi swój biuletyn (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie).